PRIVACY POLICY
INFORMATION ON PROCESSING OF PERSONAL DATA AND COOKIES

Dear Sir or Madam,

in accordance with art. 13 of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred to as GDPR, and the provisions of Polish law, including Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws, item 1000), below we provide information on the processing of your personal data in connection with the use of the website https://axenbio.eu, called: “Website”, and information about cookies:

Who will be the administrator of your data?
The administrator of your data will be: Axen Bio Group seated in Sopot (81-824) at ul. Armii Krajowej 116, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number 0000553172, whose registration file is stored in the District Court Gdańsk – Północ in Gdańsk, VIII Commercial Department of the National Court Register, with the tax identification number NIP: 585-14-70-926, REGON 361248542, address e-mail: info@axenbio.eu; telephone number: +48 58 500 88 96, hereinafter: “Axen”.

For what purpose and on what legal basis will we process your data?
Your personal data will be processed in order to enable you to use the Website. As a result, we have the pleasure of informing you about the profile, activities and achievements of Axen, which is a legally legitimate interest of the data administrator and is the legal basis for the processing of your personal data (Article 6 paragraph 1 point f of the GDPR).

Legally legitimate interest of Axen, for which your personal data may be processed, is also the need to ensure security related to the functioning of the Website.

Possessing by Axen your personal data is not a legal or contractual requirement, but it is necessary for you to use the Website. The processed data allow visitors to download information from the servers of the Website, ensure the correct functioning of the Website, as well as the security of data belonging to Axen.

How long will we keep your data?
Personal data will be processed until performance of lawful interests by Axen as the administrator of data, as described above, related to the processing of certain data.

Who can we transfer your data to?
In accordance with applicable law, your data may be transferred to entities that process it at our request or to other recipients of data, in particular IT companies cooperating with Axen.
Your personal data will not be transferred to third parties within the meaning of the GDPR. However, should it prove necessary or justified, the transfer of your data to a third party will take place in accordance with the applicable legal regulations.

Cookies
The website uses cookies. Cookies are small files saved on the user’s end device (eg a computer, tablet, phone) – a visitor to the Website. Cookies are used to authenticate visitors, display the Website correctly in a manner consistent with the visitor’s preferences and to facilitate the use of the Website.
The entity placing cookies on the end device of the portal user and accessing them is the entity that manages the Website – that is Axen.
Cookies contain the name of the website from which they come, storage time on the user’s end device and a unique number.
The website does not collect any other information in an automated manner, apart from the information contained in cookie files.
Axen is not responsible for the content of cookies sent by other websites that are not in the domain of the Website, to which links are on the Website.
The settings for storing cookies can be changed in the settings of the web browser installed on the user’s end device. By default, Internet browsers allow the storage of cookies on the user’s device. Changing the cookie settings may affect the way you use the Website.
More information about cookies is available in the “Help” section in the browser’s menu.

What rights do you have in relation to your data?
Unless the legal regulations in force provide otherwise, you have the right to request access to data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as data transfer.

You also have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data free of charge and at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

If you want to use the aforementioned rights or have any questions related to your personal data, please contact us directly, by correspondence (Opacka 16, I p., 80-338 Gdańsk) or by e-mail to the following address: info@axenbio.eu.

We also inform you that you have the right to lodge a complaint to the President of Personal Data Protection Office (Stawki Street 2, 00-193 Warsaw).

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PLIKACH COOKIES

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego: „RODO”, oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), poniżej przekazujemy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://axenbio.eu, dalej zwanej: „Serwisem”, oraz informacje na temat plików cookies:

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będzie: Axen Bio Group z siedzibą w Sopocie (81-824) przy ul. Armii Krajowej 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000553172, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 585-14-70-926, REGON 361248542, adres e-mail: info@axenbio.eu; nr tel.: 58 500 88 96, dalej zwana: „Axen”.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystanie z Serwisu. Dzięki temu mamy przyjemność informowania Państwa o profilu, działalności i osiągnięciach Axen, co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Uzasadnionym prawnie interesem Axen, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem Serwisu.

Posiadanie przez Axen Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jednakże jest konieczne, aby mogli Państwo korzystać z Serwisu. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobierania informacji z serwerów Serwisu, zapewniają poprawne funkcjonowanie Serwisu, a także bezpieczeństwo danych należących do Axen.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów Axen jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych.

Komu możemy przekazać Państwa dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z Axen firmom informatycznym.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Gdyby jednak okazało się to konieczne lub uzasadnione, przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Pliki cookies
Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, telefon) – osoby odwiedzającej Serwis. Pliki cookies są używane w celu uwierzytelniania odwiedzających, poprawnego wyświetlania Serwis w sposób zgodny z preferencjami odwiedzającego oraz ułatwienia korzystania z Serwisu.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający Serwisem – czyli Axen.
Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.
Serwis nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
Axen nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej Serwisu, do których odnośniki znajdują się w Serwisie.
Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania z Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?
O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

Realizując obowiązek wynikający z RODO, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę, że – o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej – przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu nieodpłatnie i w każdym momencie wobec przetwarzania przez Axen Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny (ul. Opacka 16, I p., 80-338 Gdańsk) lub drogą e-mailową na adres: info@axenbio.eu.

Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).